Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/29/2020 in all areas

  1. 1 point
    Forex Club

    Obliczanie podatku

    Ze screenu wnioskuję, iż jest to platforma cTrader. W w przedostatniej kolumnie - Net USD - masz wynik sumaryczny transakcji. Nie musisz nic więcej odejmować. Wystarczy tę wartość przeliczyć wg kursu NBP, na dzień poprzedzający dzień zamknięcia pozycji. I tak dla każdej następnej.